MİYAD Yönergesi

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ YÜRÜTÜLME ESASLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1– (1) Bu Yönergenin amacı, Mesleki Yabancı Dil Dersinin yürütülmesine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Yönerge, müfredatında Mesleki Yabancı Dil Dersine yer vermek isteyen Birimlerin ve kontenjanlarının belirlenmesi, öğrenci kabulü, koordinatörlerin tespiti ile dersin ölçme ve değerlendirmesine yönelik usûl ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 (1) 12 Haziran 2009 tarih ve 27256 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İstanbul Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-(1)  Bu Yönergede geçen,

a) Birim: İstanbul Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Fakülte, Enstitü ve Yüksek Okulları,

b) Koordinatör: Fakülte/Yüksekokul ile Yabancı Diller Bölümü arasında iletişimi sağlamak ve dersin işleyişini takip etmekten sorumlu öğretim elemanını,

c) MİYAD (Mesleki Yabancı Dil Dersi): İstanbul Üniversitesinin fakülte ve yüksekokullarında uygulanacak olan mesleki yabancı dil eğitimi amaçlı, seçimli ve kredili dersi,

ç) Üniversite: İstanbul Üniversitesi’ni,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Çalışma Usûl ve Esasları

Esaslar

Madde 5– (1) Müfredatında MİYAD’a yer verecek birimler, Yabancı Diller Bölümü’nün bildirdiği kontenjan dahilinde ilgili birim kurulunun teklifi üzerine İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir.

(2) Her birime ayrılacak kontenjan ile hangi dillerde ders açılacağı eğitim-öğretim yılı başında Yabancı Diller Bölümü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Müfredatında MİYAD’a yer verecek birimlerde, birim öğretim üyeleri arasından ilgili birim yönetim kurulunca belirlenecek bir koordinatör ile Yabancı Diller Bölümü öğretim elemanları arasından Yabancı Diller Bölüm Yönetim Kurulunca belirlenecek olan bir koordinatör dersin işleyişinden ve birimler arası koordinasyondan sorumludur. Koordinatörler iki yarıyıl için seçilir ancak gerektiğinde birim yönetim kurulunca değiştirilebilir.

Devam ve Başarı Koşulları

Madde 6 (1) Öğrencilerin derse kabul edilebilmeleri için önlisans/ lisans eğitiminin en az iki yarıyılını tamamlamış olmaları ve Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenen gün ve saatte yapılacak yabancı dil yeterlilik sınavından 100 üzerinden en az 65 puan almaları zorunludur. 65 ve üzeri puan alan öğrenciler puan sıralamasına göre kontenjan dâhilinde derse kabul edilir.

Madde 7– (1) Derslerin seçimlik ya da zorunlu olup olmadığı ilgi birim kurulunca belirlenir.

(2)   Öğrenciler derslerin % 70’ ine devam etmek zorundadır.

(3)   Her yarıyılda bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavına girebilmek için derslere devam koşulunu yerine getirmek zorunludur.

(4)   Başarı notu ara sınavın ve yarıyıl sonu sınavının %50’si alınarak hesaplanır.

(5)   Sınavlar dersi veren öğretim elemanları tarafından hazırlanır, uygulanır ve değerlendirilir.

Öğretim Elemanı Görevlendirilmesi

Madde 8-(1) MİYAD verecek öğretim elemanları, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının ve ilgili birim yönetim kurulunun önerisiyle Rektörlükçe görevlendirilir.

Yürürlük
Madde 9  – Bu Yönerge hükümleri İstanbul Üniversitesi Senatosunca kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 10 – Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

03/11/2012
5827 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00