Öğrenci

2018-2019  Eğitim-Öğretim Yılı Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Takvimi İçin TIKLAYINIZ.

Hazırlık A Grubu

08.40-10.00
10.15-11.00
11.15-12.30

Hazırlık B / C Grubu Ders Saatleri 

13.30-14.50
15.05-16.25
  • 2017-2018 eğitim-öğretim yılı itibariyle Zorunlu Hazırlık programı geçme notu 100 tam puan üzerinden 70 puandır. İsteğe Bağlı ve Türkçe Hazırlık programları için geçme notu 100 tam puan üzerinden 60 puandır.
  • “İstanbul Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim – Öğretiminde Uyulacak Esaslar Hakkında Yönerge” için tıklayınız.
  • “Hazırlık Değerlendirme Sistemi” için tıklayınız.
  • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden aşağıda belirtilen puanları alan öğrenciler Zorunlu Hazırlık Programından başarılı olurlar.

İngilizce İçin

YDS    –    CAE      –    TOEFL IBT    –     PTE Akademik

70               B                    84                                71

 

ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlilikleri için tıklayınız.

İstanbul Üniversitesi’nin hazırlık sınıfı öngörmeyen programlarında okumaya hak kazanan öğrencilerin Almanca, Fransızca ve İngilizce yabancı dil dersleri Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilir. Bu öğrencilerin tümü öğretim yılı başında Rektörlükçe belirlenen bir tarihte yabancı dil yeterlilik sınavına alınırlar. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler yabancı dil derslerinden muaf sayılır. Başarılı olamayanlar ise Yabancı Diller Yüksekokulu ve AUZEF işbirliğiyle oluşturulan çevrimiçi eğitim platformu (/tr/content/e-ogren/e-ogrenüzerinden 2 yarıyıl boyunca zorunlu yabancı dil derslerini alırlar.

İstanbul Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim - Öğretiminde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında  Eski Yönerge İçin Tıklayınız.İstanbul Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim - Öğretiminde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yeni Yönerge İçin Tıklayınız.

İstanbul Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik için Tıklayınız.

22 Kasım 2012  PERŞEMBE                                               Resmî Gazete                                                  Sayı : 28475

                             

                          YÖNETMELİK

    İstanbul Üniversitesinden:                                                                                                                                                   

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç ve kapsam

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul Üniversitesinde kısmen ya da tamamen yabancı dilde eğitim-öğretim yapan fakülte ve yüksekokulların zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıfları, hazırlık sınıfı öngörülmeyen Türkçe eğitim-öğretim programları ile İstanbul Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (İÜYÖS) ve diğer yollarla yerleştirilen öğrencilerin Türkçe hazırlık eğitim-öğretim programlarında izlenecek yabancı dil eğitim ve öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

b) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

c) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Esasları

Zorunlu hazırlık sınıflarına kabul ve kayıt

MADDE 4  (1) Öğrencilerin zorunlu hazırlık sınıfına kayıt işlemleri  21/9/2010 tarihli ve 27706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esasları gereğince her öğretim yılı başında kendi yükseköğretim kurumlarında yapılır.

(2) Zorunlu hazırlık sınıflarında öğretim süresi en az bir, en çok dört yarıyıldır.

a) Birinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler ile ikinci yarıyıl sonunda yapılan yılsonu sınavında başarılı olan öğrenciler yabancı dille verilen önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programına devam etmeye hak kazanır.

b) İkinci yarıyıl sonunda yapılan yılsonu sınavı ile bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında yapılan yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olamayan öğrenciler, ilave bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek üçüncü yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil yeterlilik sınavında ya da dördüncü yarıyıl sonunda yapılan yılsonu sınavında ya da beşinci yarıyıl başında yapılan yeterlilik sınavında başarılı olduğu takdirde, girmeye hak kazandığı yabancı dille verilen önlisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına devam edebilir.

c) (b) bendi kapsamında, hazırlık derslerine devam etmek istemeyerek kendi imkânlarıyla yabancı dil bilgisini geliştirmek isteyen öğrenciler hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerin girdiği dersler ile ara sınav, bitirme ve bütünleme sınavlarına giremez. Söz konusu öğrenciler yalnızca üçüncü yarıyıl sonunda ve beşinci yarıyıl başında yapılan yabancı dil yeterlilik sınavına girebilir.

(3) İstanbul Üniversitesinin zorunlu hazırlık sınıfı öngörülen programlarına kabul edilen öğrencilerin Almanca, Fransızca, İngilizce veya Türkçe yabancı dil bilgileri, Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan bir yeterlilik sınavıyla tespit edilir. Yeterlilik sınavında başarı notu; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı programlarına kabul edilen öğrenciler için 100 üzerinden 80; Fransız Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı ve Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı, Leh Dili ve Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı ve İtalyan Dili ve Edebiyatı için 70; diğer programların öğrencileri için en az 60’tır. Yeterlilik sınavı başarı notu ilgili birim kurulunun kararıyla yükseltilebilir.

(4) Aşağıda durumları tanımlanan öğrenciler yabancı dil yeterlilik sınavından muaftır:

a) En az son üç yılda, orta öğrenimlerini, İngilizce, Fransızca veya Almancanın ana dili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamlayarak bu durumunu belgeleyenler,

b) İngilizce, Fransızca veya Almancanın anadili olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğretim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil düzeyinin belirlenmesi amacına yönelik olarak yapılan Test of English as a Foreign Language (TOEFL), International English Language Testing System (IELTS), Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF), Prüfung für die Nachweis Deutscher Sprache (PNDS) gibi sınavlarda İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen puanları alarak başarılı olanlar,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) gibi yabancı dil sınavlarının birinden, İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen düzeyde puan alanlar.

(5) Dördüncü fıkranın (b) ve (c) bentleri kapsamına giren sınavların geçerli olabilmesi için son üç yıl içinde yapılmış olması gerekir.

(6) İÜYÖS ve diğer yollarla yerleştirilen öğrencilerin; yabancı öğrencilere Türkçe öğretmek amacıyla kurulan ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilmiş merkezlerden başarılı olduklarını gösteren sertifikalar/başarı belgeleri geçerli kabul edilir.

(7) İstanbul Üniversitesinin zorunlu hazırlık sınıfı öngörülen programlarına kabul edilen öğrenciler; İngilizce, Almanca, Fransızca veya Türkçeden sahip oldukları yabancı dil sertifikalarını/belgelerini, kayıt yaptıracakları eğitim yılı başlamadan önce yapılan yeterlilik sınavı gününe kadar, Yabancı Diller Bölümünün ilgili birimlerine getirmeleri hâlinde yeterlilik sınavına girmez. Yeterlilik sınavı yapılıp sonuçlar fakülte ve yüksekokullara duyurulduktan sonra getirilen ve sınav tarihinden sonra düzenlenmiş olan sertifikalar/belgeler kabul edilmez. Yeterlilik sınavını başaran öğrenciler kendi programlarındaki derslere alınır.

Zorunlu hazırlık sınıfı

MADDE 5  (1) Yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeyenler, İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan düzey belirleme sınavının sonucuna göre başlangıç, orta ve ileri düzeylerdeki programlara yerleştirilir.

(2) Hazırlık öğretimi en az otuz haftadır. Öğrenciler, düzeylerine göre haftada 20 saatten az olmamak şartıyla öğrenim görür. Yılsonu sınavına girebilmek için derslerin %80’ine katılmış olmak zorunludur.

(3) Tam not 100, başarı notu İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğrencileri için 100 üzerinden 80; Fransız Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı ve Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı için 70; diğer program öğrencileri için en az 60’tır. Başarı notu; yılsonu sınavı notunun %50’si ve ara sınav, kısa sınav, ödev ve diğer çalışmaların not ortalamasının %50’si alınmak suretiyle hesaplanır. Yılsonu sınavı dışında kalan sınav, ödev ve diğer çalışmaların sayıları ve oranları hazırlık öğretimini sürdüren birimlerin kurulları tarafından belirlenir.

(4) Yabancı Diller Bölümü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler yılsonu sınavına katılma hakkını kaybeder. Yılsonu sınavında başarılı olanlar bir sonraki yıl esas programlarına devam eder.

Zorunlu hazırlık sınıfında başarısızlık

MADDE 6  (1) Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda mesleki yabancı dil dersleri dışında zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılamaz; ancak Üniversite Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi verilebilir; bu hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez ve eğitimlerine devam ederler. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdıkları yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler

(2) İÜYÖS ve diğer yollarla yerleştirilen ve Türkçesi A1 ya da A2 düzeyinde olan öğrenciler en çok dört yarıyıl zorunlu Türkçe hazırlık sınıfına devam eder. Türkçesi B1 veya B2 düzeyinde olanlar kayıt hakkı kazandığı programa kayıt yaptırabilir. Bu öğrenciler en geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini en az C1 düzeyine yükselttiğini belgelemelidir. Bu süre sonunda Türkçesi hala B1 ya da B2 düzeyinde olanlar dil düzeyini C1 seviyesine çıkarıncaya kadar eğitim ve öğretimine devam edemez. Bu şartlar; yurt dışındaki bir Türk lisesinden veya Türkiye’deki bir liseden mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler için de geçerlidir.

(3) Üniversiteye girişte yabancı dil yeterlilik belgesi vermeyen yabancı uyruklu öğrencilerin, zorunlu yabancı dil hazırlık programı öngören bölümlerin hazırlık sınıflarına başvurmaları için, Üniversitenin Yabancı Diller Bölümünden Türkçe yeterlilik belgesi almaları ön şarttır. Bu durumdaki öğrencilerin başarı notu 100 üzerinden 60’tır.

İsteğe bağlı hazırlık sınıflarına kabul ve kayıt

MADDE 7  (1) İsteğe bağlı hazırlık sınıfına alınacak öğrencilerin bölüm veya lisans öğretim programlarına göre dağılımı ile açılacak yabancı dil hazırlık sınıfı şube sayısı ve hangi yabancı dillerde hazırlık sınıfı açılacağı, her eğitim-öğretim yılı için öğrenci kesin kayıt işlemlerinin başlangıcından en az bir ay önce ilgili fakülte kurulu/yüksekokul kurulunun önerisi ile Senatoca belirlenir.

(2) Üniversiteye, İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre kayıt yaptıran öğrenciler kayıtları sırasında yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmek isteyip istemediklerini bildirmek zorundadır. Yabancı dil hazırlık sınıfına katılma isteğinde bulunanların sayısı, o yıl için Yabancı Diller Bölümü Yönetim Kurulunca belirlenen kontenjanların üzerinde olduğu takdirde, söz konusu bölümdeki yabancı dil hazırlık sınıfına alınacak öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınav puanları esas alınarak belirlenir.

(3) Orta öğrenimlerini, İngilizce, Fransızca veya Almancanın ana dili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamlayanlar, orta öğrenimini yabancı dilde eğitim veren bir kurumda yapmış olan öğrenciler ve orta öğrenimleri sırasında hazırlık eğitimi görmüş öğrenciler, öğrenim gördükleri dillerde açılan hazırlık sınıflarına başvuramaz.

(4) Öğrencilerin isteğe bağlı hazırlık sınıflarına kayıt işlemleri İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esasları gereğince her öğretim yılı başında kendi yükseköğretim kurumlarında yapılır.

İsteğe bağlı hazırlık sınıfı

MADDE 8  (1) İsteğe bağlı hazırlık sınıflarında öğretim süresi iki yarıyıldır. Bu sınıfa dâhil olan öğrencilerin öğrenim süresi İstanbul Üniversitesi’ndeki lisans öğretimlerine ek olarak iki yarıyıl uzar.

(2) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı hazırlık öğretimi en az otuz hafta ve haftada en az 20 saattir. Yılsonu sınavına girebilmek için derslerin %80’ine katılmış olmak zorunludur. Tam not 100, başarı notu 60’tır. Başarı notu; yılsonu sınavı notunun %50’si ve ara sınav, kısa sınav, ödev ve diğer çalışmaların not ortalamasının %50’si alınmak suretiyle hesaplanır. Yılsonu sınavı dışında kalan sınav, ödev ve diğer çalışmaların sayıları ve oranları hazırlık öğretimini sürdüren birimlerin kurulları tarafından belirlenir.

(3) Hazırlık programını başarı ile tamamlayanlar, yerleştirildikleri lisans programında öğrenimlerine devam eder. Yabancı Diller Bölümü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmaksızın devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler yılsonu sınavına katılma hakkını kaybeder.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olan öğrenciler, kendi fakültelerince/yüksekokullarınca belirlenecek programlar dâhilinde lisans öğretimleri süresince her yıl yabancı dilde yapılacak bazı derslere devam etmek zorundadır.

İsteğe bağlı hazırlık sınıfında başarısızlık

MADDE 9  (1) Yabancı dilde isteğe bağlı hazırlık sınıfına kayıt olan öğrencilerden yılsonu bitirme sınavında başarısız olanlara İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından tespit edilen tarihte bir bütünleme sınavı hakkı tanınır. Hazırlık öğretimi yılsonu sınavında başarısız olan öğrenciler ve devamsız öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında açılan yeterlilik sınavına girer. Bu sınavda da başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfı öngörülmeyen Türkçe eğitim-öğretim yapan kendi lisans öğretim programlarına kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerini sürdürür. Öğretim yılı başında yapılan yeterlilik sınavında alınan not doğrudan başarı notu sayılır. Başarı notu 100 üzerinden en az 60’tır. Yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı olamayan öğrenciler, hazırlık sınıfı öngörülmeyen Türkçe eğitim-öğretim programlarında mevcut yabancı dil derslerini almak zorundadır.

(2) İÜYÖS ve diğer yollarla yerleştirilen öğrencilerin isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı olan programlara başvurmaları için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilmiş merkezlerden aldığı, Türkçe bilgisinin en az C1 düzeyde olduğunu gösteren sertifikasını veya başarı belgesini sunmaları ön şarttır.

Öğrenci hak ve sorumlulukları

MADDE 10  (1) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt olan ve Üniversitede öğrenim görme hakkına ve sorumluluklarına sahip olan öğrenciler, ilgili fakültelerin/yüksekokulların ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğrenim harcını ödemekle yükümlüdür.

Hazırlık sınıfı öngörülmeyen programlarda yabancı dil eğitimi

MADDE 11  (1) İstanbul Üniversitesinin yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimi öngörülmeyen programlarına ilk defa kayıt yaptıran tüm öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında Rektörlük tarafından belirlenen bir tarihte orta öğretimde gördükleri Almanca, Fransızca veya İngilizceden yeterlilik sınavına alınır. Bu sınavda başarılı bulunan öğrenciler yabancı dil dersinden muaf tutulur. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavlarda Senato tarafından belirlenen puanları almış olan öğrenciler ile daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda söz konusu dersleri başarıyla geçtiğini belgeleyen öğrenciler yabancı dil dersinden muaf tutulur. Bu sınavda başarılı olamayanlar ve sınava girmeyenler yabancı dil dersini almak zorundadır. Zorunlu yabancı dil dersleri haftada iki saat olmak üzere iki yarıyılda toplam 60 saattir. İÜYÖS ve diğer yollarla yerleştirilen öğrenciler yabancı dil dersinden muaftır.

(2) Zorunlu yabancı dil derslerinde ölçme ve değerlendirme için İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 12 

(1) Yatay ve dikey geçişle gelen öğrenciler nakil yaptırdıkları öğretim kurumlarından yabancı dil yeterlilik belgesi getirmedikleri takdirde, iki yarıyıl boyunca zorunlu yabancı dil dersi alır.

(2) Yatay ve dikey geçiş yoluyla gelen öğrenciler zorunlu hazırlık sınıfı öngören bölümlere başvurdukları zaman, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen, ulusal/uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden Senatoca belirlenen düzeyde puan alırlarsa muaf tutulur. Yabancı dil yeterlilik belgesi olmayan öğrencilerin akademik takvimde belirtilen tarihte yabancı dil sınavına girmeleri zorunludur. Bu öğrencilerden dikey geçiş yoluyla gelenler sınavda başarısız oldukları veya sınava girmedikleri takdirde iki yarıyıl boyunca yabancı dil hazırlık eğitimi görür.

(3) Merkezi yerleştirme puanıyla ve özel durumlarda yatay geçişlerde, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13  (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 14  (1)  1/9/1999 tarihli ve 23803 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 17/7/1998 tarihli ve 23405 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Slav Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalları ile Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinin Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransızca Öğretmenliği Anabilim Dalı için 6 ncı maddenin yürürlükten kaldırılan üçüncü fıkrası hükümleri 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 15  (1)  Bu Yönetmelik 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür

T.C.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ YÜRÜTÜLME ESASLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1– (1) Bu Yönergenin amacı, Mesleki Yabancı Dil Dersinin yürütülmesine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Yönerge, müfredatında Mesleki Yabancı Dil Dersine yer vermek isteyen Birimlerin ve kontenjanlarının belirlenmesi, öğrenci kabulü, koordinatörlerin tespiti ile dersin ölçme ve değerlendirmesine yönelik usûl ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 (1) 12 Haziran 2009 tarih ve 27256 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İstanbul Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-(1)  Bu Yönergede geçen,

a) Birim: İstanbul Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Fakülte, Enstitü ve Yüksek Okulları,

b) Koordinatör: Fakülte/Yüksekokul ile Yabancı Diller Bölümü arasında iletişimi sağlamak ve dersin işleyişini takip etmekten sorumlu öğretim elemanını,

c) MİYAD (Mesleki Yabancı Dil Dersi): İstanbul Üniversitesinin fakülte ve yüksekokullarında uygulanacak olan mesleki yabancı dil eğitimi amaçlı, seçimli ve kredili dersi,

ç) Üniversite: İstanbul Üniversitesi’ni,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Çalışma Usûl ve Esasları

Esaslar

Madde 5– (1) Müfredatında MİYAD’a yer verecek birimler, Yabancı Diller Bölümü’nün bildirdiği kontenjan dahilinde ilgili birim kurulunun teklifi üzerine İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir.

(2) Her birime ayrılacak kontenjan ile hangi dillerde ders açılacağı eğitim-öğretim yılı başında Yabancı Diller Bölümü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Müfredatında MİYAD’a yer verecek birimlerde, birim öğretim üyeleri arasından ilgili birim yönetim kurulunca belirlenecek bir koordinatör ile Yabancı Diller Bölümü öğretim elemanları arasından Yabancı Diller Bölüm Yönetim Kurulunca belirlenecek olan bir koordinatör dersin işleyişinden ve birimler arası koordinasyondan sorumludur. Koordinatörler iki yarıyıl için seçilir ancak gerektiğinde birim yönetim kurulunca değiştirilebilir.

Devam ve Başarı Koşulları

Madde 6 (1) Öğrencilerin derse kabul edilebilmeleri için önlisans/ lisans eğitiminin en az iki yarıyılını tamamlamış olmaları ve Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenen gün ve saatte yapılacak yabancı dil yeterlilik sınavından 100 üzerinden en az 65 puan almaları zorunludur. 65 ve üzeri puan alan öğrenciler puan sıralamasına göre kontenjan dâhilinde derse kabul edilir.

Madde 7– (1) Derslerin seçimlik ya da zorunlu olup olmadığı ilgi birim kurulunca belirlenir.

(2)   Öğrenciler derslerin % 70’ ine devam etmek zorundadır.

(3)   Her yarıyılda bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavına girebilmek için derslere devam koşulunu yerine getirmek zorunludur.

(4)   Başarı notu ara sınavın ve yarıyıl sonu sınavının %50’si alınarak hesaplanır.

(5)   Sınavlar dersi veren öğretim elemanları tarafından hazırlanır, uygulanır ve değerlendirilir.

Öğretim Elemanı Görevlendirilmesi

Madde 8-(1) MİYAD verecek öğretim elemanları, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının ve ilgili birim yönetim kurulunun önerisiyle Rektörlükçe görevlendirilir.

Yürürlük
Madde 9  – Bu Yönerge hükümleri İstanbul Üniversitesi Senatosunca kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 10 – Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.


İÜ Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Eğitimde Fırsat Eşitliği Yönergesi İçin Tıklayınız.

Yüksekokulumuzun TOEFL IBT Sınavı için kurum kodu 3486 olarak belirlenmiştir. Sınav sonucunu bölümümüze beyan edecek öğrencilerin TOEFL IBT sınavına başvuru yaparken bu kodu kullanmaları gerekmektedir.​

Bilgi için aşağıdaki adresi ziyaret ediniz.

Öğrenci El Kitabı için tıklayınız.